Bliżej Rodziny

Bliżej Rodziny

Projekt, w ramach którego, przygotowaliśmy szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada przeszkolenie w Makroregionie Wschodnim na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego grupy około 2500 osób, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy.

Rezultaty projektu:

  • pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych uczestników w pracy z dziećmi i rodzinami,
  • rozwój umiejętności współpracy zespołowej,
  • ujednolicenie i zwiększenie koordynacji działań koniecznych do budowania nowego systemu wspierania rodziny, który umożliwi wsparcie rodziny niewydolnej wychowawczo na różnych etapach jej funkcjonowania,
  • pogłębienie współpracy i koordynacji działań pomiędzy różnymi szczeblami samorządu terytorialnego gmina, powiat, województwo.

Wideo wykłady to nowoczesna forma edukacji on-line. Szkolenia wideo zostały przygotowane tak, aby każdy, niezależnie od pracy, jaką wykonuje i poziomu zaawansowania w danej dziedzinie z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, mógł znaleźć w nich coś dla siebie.

Zadbaliśmy o to, by wizytówką stworzonych wideo wykładów, była różnorodność. Stworzyliśmy bibliotekę szkoleń, w której można znaleźć wiedzę z wielu tematów z zakresu wspomnianej wyżej ustawy, która – mamy nadzieję – będzie przydatną zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. To wiele godzin kompleksowej i esencjonalnej wiedzy, którą każdy może przyswoić w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

Wideo szkolenia oferowane na platformie e-learning www.blizejrodziny.pl zostały przygotowane z zakresu:

  • organizacji polityki społecznej,
  • pracy z rodziną,
  • organizacji pieczy zastępczej,
  • problematyki psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży,
  • metodyki pracy z dzieckiem i rodziną,
  • praw dziecka.

Szkolenia prowadzą praktycy i specjaliści z danej dziedziny, którzy dzielą się wiedzą, której próżno szukać w książkach, podajemy prawdziwe przykłady z życia zawodowego praktyków, analizujemy case studies (studia przypadków). Wszystko po to, by otrzymana wiedza była praktyczna i możliwa do zastosowania „od ręki”