COP – RPLD

test1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

*

Nr Umowy: RPLD.01.02.02-10-0026/16-00

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania IT (Symulatora VR) do wspierania terapii lęków społecznych oraz podnoszenia kompetencji społecznych.

Wartość projektu: 1 121 571,30 zł
Wartość dofinansowania: 698 936,25 zł

*

Cel projektu: Opracowanie systemu  wspomagającego terapię zaburzeń lękowych w tym lęku społecznego, a także podnoszenie kompetencji społecznych związanych z wystąpieniami publicznymi oraz prowadzeniem rozmów. System będzie miał formę interaktywnego symulatora wykorzystującego rzeczywistość wirtualną (VR).

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

Badania przemysłowe:

  • Zadanie 1.: Opracowanie prototypu sceny rozmowy kwalifikacyjnej w środowisku wirtualnym.
  • Zadanie 2.: Walidacja stworzonego prototypu.

Eksperymentalne prace rozwojowe:

  • Zadanie 3.: Implementacja wyników badań pilotażowych i badań właściwych.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje ubiegać się o ochronę praw własności przemysłowej i zgłosić do opatentowania rozwiązanie dotyczące wykorzystania wirtualnego awatara działającego w technologii rzeczywistości wirtualnej do podnoszenia kompetencji społecznych.

Instytucja Pośrednicząca (IP RPO WŁ): http://www.cop.lodzkie.pl