SZKOLENIA W FORMULE BLENDED LEARNING

Dedykowane programy szkoleniowe

Celem oferowanych przez Tomorrow  programów szkoleniowych jest praktyczny rozwój kompetencji na bazie programu łączącego różne metody oddziaływania dydaktycznego: e-szkoleń i warsztatów opartych na bezpośrednim i praktycznym doświadczaniu przez uczestników podstawowych zjawisk składających się na wyzwania w ich codziennej pracy. Proponowane oddziaływania nazywamy treningiem drugiej generacji. Jest on bowiem twórczym rozwinięciem najnowszej wiedzy psychologicznej o nabywaniu kompetencji i rozwoju osobowości. Proponowana przez nas formą szkolenia łączy trzy główne filary:

  • nabywanie i standaryzowanie wiedzy w zakresie rozwijanej kompetencji oraz ćwiczenia (testy, quizy etc.) podczas sesji e-learningowych, wspieranych przez mentora, wyspecjalizowanego w prowadzeniu procesu nauczania w modelu Blended Learning,
  • ćwiczenia podczas warsztatów, w bezpośrednim kontakcie z trenerem,
  • praktykowanie nabytych umiejętności w realiach zawodowych (zadania wdrożeniowe), w bezpośrednim zetknięciu z konkretnymi problemami.

Wszystkie trzy elementy oddziaływań są ze sobą zintegrowane merytorycznie. Sesje warsztatowe uzupełniają i rozwijają wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie poprzedzającej sesji e-learningowej. W „przerwach” między fazą sesji e-learningowych i warsztatowych proces edukacyjny trwa nadal poprzez stosowanie i doskonalenie poznanych metod i narzędzi w codzienności zawodowej Klienta, np. w formie tzw. zadań wdrożeniowych lub w trakcie zadań wskazywanych przez e-coacha „na odległość”.

Oferowane programy szkoleniowe są zintegrowane merytorycznie i metodologicznie, stanowiąc jednorodną sekwencję wiedzy, ćwiczeń, umiejętności i zachowań.