MAZOWIA – RPMA

mazowia

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie 1.2: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

*

Nr Umowy: RPMA.01.02.00-14-5647/16-00

Tytuł projektu: Inside Expert: opracowanie metod i algorytmów kodyfikacji wiedzy ukrytej w organizacji oraz zaimplementowanie ich do systemu informatycznego wspierającego nieformalne dzielenie się wiedzą.

Wartość projektu: 1 285 147,72 zł
Wartość dofinansowania: 720 432,52 zł

 *

Cel projektu: System informatyczny INSIDE EKSPERT – do kodyfikacji i dzielenia się wiedzą ukrytą w organizacji:

 • System społecznościowego zadawania i udzielania odpowiedzi CQA dla biznesu.
 • Architektura dedykowana wiedzy ukrytej.
 • Wyposażony w mechanizmy niwelujące bariery dzielenia się wiedzą (grywalizacja, nagrody…).
 • Analiza aktywności użytkownika w systemie – kategoryzacja ilościowa i jakościowa.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie http://www.sggw.pl oraz Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych http://www.pja.edu.pl.

Planowane efekty: Innowacyjny Produkt dla sektora B2B na świecie:

 • Oparcie rozwiązania o model CQA.
 • Skonstruowany, dedykowany model architektury informacyjnej dot. dzielenia się wiedzą ukrytą.
 • Automatyzacja procesu identyfikacji ekspertów:
  • algorytmy bazujące na nowoczesnych metodach data minigowych pozwolą na stworzenie nowych indeksów identyfikujących ekspertów społeczności z uwzględnieniem czynników jakościowych,
  • nowy algorytm reputacyjny, umożliwiający identyfikację ekspertów poprzez oddzielenie funkcji oceny kompetencji od funkcji motywacyjnej (dwa niezależne kryteria oceny: wiedza + aktywność).
 • Automatyzacja procesu identyfikacji luk kompetencyjnych i liderów organizacyjnych w oparciu o metody data mining, pozwalające na uwzględnienie wielu zmiennych ilościowych, ich wzajemnych relacji i aspektów temporalnych (np. dynamiki wzrostu).
 • Mechanizmy niwelujące bariery w nieformalnym dzieleniu się wiedzą (motywacja wewnętrzna i zewnętrzna).
 • Dostęp poprzez urządzenia mobilne.

Instytucja Pośrednicząca (MJWPU): http://mazowia.eu