NCBiR – SARTEM

Untitled-20

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Działanie 1.2: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo

*

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1117/17

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie na rynek symulatora kolejowego SARTEM.

Wartość projektu: 2 911 568,75 PLN
Wartość dofinansowania: 1 746 941,25 PLN
Okres realizacji: 2018-2019

*

Cel projektu: Stworzenie mobilnego symulatora jazdy SARTEM do zastosowania w szkoleniach maszynistów wraz z pakietem scenariuszy szkoleń na symulatorach zgodnych z wytycznymi opracowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego.

Symulator jazdy SARTEM to połączenie zalet wykorzystania rzeczywistego pulpitu maszynisty pojazdu kolejowego wraz z wszystkimi urządzeniami sterującymi oraz technologii wirtualnej rzeczywistości.

Wizualizacja tras będzie stanowić odzwierciedlenie istniejących linii kolejowych z widokiem co najmniej przez szybę czołową. Symulator jazdy SARTEM wyposażony zostanie w system odtwarzania dźwięków związanych z ruchem pojazdu kolejowego i emitowanych przez urządzenia zainstalowane w kabinie maszynisty, a także w urządzenia łączności pociągowej umożliwiające kontakt pomiędzy maszynistą a pracownikiem nadzorującym wykonywane przez niego czynności. W zakresie swojej funkcjonalności symulator jazdy SARTEM umożliwi odtwarzanie typowych i nietypowych scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych, w szczególności takich jak awaria pojazdu kolejowego, trudne warunki atmosferyczne, nieprawidłowe działanie podzespołów, wystąpienie zdarzenia kolejowego lub usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Rezultaty projektu tj. mobilny symulator jazdy SARTEM, zostaną osiągnięte przez realizację prac rozwojowych.

Instytucja pośrednicząca: http://www.ncbr.gov.pl