WUP Katowice

Zrzut ekranu 2019-06-21 o 15.47.59

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy

*

Nr Umowy: RPSL.07.01.03-24-04G7/16-00

Tytuł projektu: Azymut Praca!

Wartość projektu: 1 934 286,72 zł
Wartość dofinansowania: 1 837 572,38 zł

*

Cel projektu: Wzrost potencjału zawodowego u minimum 90% uczestników projektu przez działania: identyfikację potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże zawodowe.

Planowane efekty:

  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 45
  • Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 47
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 39% dla K, 33% dla ON, 33% dla osób w wieku 50 lat i więcej, 38% dla os. o niskich kwalifikacjach, 30% dla os. długotrwale bezrobotnych, 43% dla pozostałych.

Instytucja pośrednicząca (RPOWSL): https://rpo.slaskie.pl                                Więcej o projekcie: http://www.azymutpraca.pl